Ubezpieczenia wypadkowe lub Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) chronią życie
i zdrowie ubezpieczonego;  łagodzą konsekwencje codziennych najprostszych zdarzeń takich jak:

  • Skręcenia kończyn
  • Zwichnięcia kończyn
  • Stłuczenia
  • Okaleczenia
  • Potłuczenia
  • Złamania

a także o wiele poważniejszych, które znacznie ograniczają nasze możliwości życiowe.

Wypłata odszkodowania pozwala ubezpieczonemu na zrekompensowanie utrudnień wynikających
z dysfunkcji organizmu i niemożności zarobkowania oraz przynoszenia dochodu.

Dobrze i świadomie zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać, tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia
– dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń – czyli mówiąc praktycznie ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń. Otrzymamy je również niezależnie od tego czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia np. pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenia OC komunikacyjnego).

Zapoznaj się z przykładowym programem ubezpieczeń NNW